- 3 -

แนะนำข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ

ขอนำข้อสอบจริง ปี 1995 (กลางๆ ไม่เก่าไม่ใหม่เกินไป) แข่งขันที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดามาให้ท่านดู สอบ 2 วันติดกัน วันละ 3 ข้อ ในเวลา 4½ ชั่วโมง อย่าลืมว่าผู้สอบเป็นเยาวชนไม่เกิน ม.6 และอายุไม่เกิน 20 ปี

ครับ... โจทย์ 3 ข้อสั้นนิดเดียว ไม่ถึงครึ่งหน้ากระดาษ A4 แต่ให้เวลาตั้ง 4 ชั่วโมงครึ่ง!
ผมเคยเห็นข้อสอบไล่ปกติของสถาบันทั่วๆ ไปในประเทศเรา มีจำนวน 5-6 ข้อ 2-3 หน้า ให้เวลา 3 ชั่วโมงเท่านั้น แต่เด็กเราก็ทำเสร็จก่อนเป็นส่วนมาก หลายคนไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็เสร็จแล้ว แต่ก็มีความรู้สึกว่า สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง ต้องแข่งขันกันรุนแรงในการสอบเข้า ผู้สอบก็มักจะใช้เวลาสอบเต็มที่ ออกจากห้องสอบในวินาทีสุดท้ายกันทั้งนั้น

IMO Exams

รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน*

ประเทศที่เป็นเจ้าภาพเชิญประเทศที่เคยเข้าแข่งขันแล้ว หรือเคยส่งผู้สังเกตการณ์ไปร่วมการแข่งขันแล้วเท่านั้น

ประเทศที่ได้รับเชิญ จะต้องคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถสูงทางคณิตศาสตร์ อายุไม่เกิน 20 ปี และไม่ศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เข้าแข่งขันไม่เกินประเทศละ 6 คน ในการเดินทางไปแข่งขัน แต่ละประเทศจะจัดส่งอาจารย์หัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม และผู้ช่วยจำนวนหนึ่งไปด้วย

ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน คัดเลือกจากข้อสอบที่แต่ละประเทศจัดส่งไป ประเทศละประมาณ 6 ข้อ หัวหน้าทีม ของแต่ละประเทศจะเป็นกรรมการกลางในการคัดเลือกข้อสอบให้เหลือ 6 ข้อ ซึ่งจะจัดเป็น 2 ฉบับ ฉบับละ 3 ข้อ ใช้สอบ 2 วัน วันละ 4½ ชั่วโมง
หัวหน้าทีมจะเป็นผู้แปลข้อสอบเป็นภาษาที่นักเรียนของตนใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์

นักเรียนแต่ละคน จะทำข้อสอบทั้ง 2 ฉบับ โดยสามารถเขียนคำตอบเป็นภาษาของตนได้ หัวหน้าทีมและรองหัวหน้าทีมจะเป็นผู้ตรวจคำตอบของนักเรียนของประเทศของตน แล้วนำไปอภิปราย เพื่อตกลงคะแนนขั้นสุดท้ายกับคณะกรรมการกลาง

    การให้เหรียญรางวัล จะมีการประชุมกันเพื่อตกลงช่วงคะแนนที่จะให้เหรียญ และระดับโดยมีหลักกว้างๆ ดังนี้

  • จำนวนนักเรียนที่ได้เหรียญทอง เงิน และทองแดง รวมกันต้องไม่มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด

  • อัตรานักเรียนที่ได้เหรียญแต่ละประเภทประมาณ 1:2:3 แต่สามารถปรับได้ตามความเห็นของที่ประชุม

  • นักเรียนที่ได้เหรียญต้องมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากคะแนนของนักเรียนทุกคนที่เข้าสอบ

_______________________
* ยุดา กีรติรักษ์, สสวท.


- 3 -

คำแนะนำ

 1  2  3  4  5  6