ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
ประกาศทบวงการเทียบโอน พ.ศ.2545
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติโอนผลการเรียน พ.ศ.2545
รวมกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ พ.ศ.2547-2552
ประกาศกระทรวงการกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549
ประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2551  
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
หลักเกณฑ์การสอบสวนคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
แนวปฏิบัติสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญา 2 พ.ศ.2552
กฎกระทรวงว่าด้วยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
ศูนย์การสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์การให้อนุปริญญา
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์
แนวปฏิบัติการถวายปริญญากิตติมศักดิ์
มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2554
เอกสาร/คู่มือ
   
   
 
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
 
   
   
   
   
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา (TQF)
 
   
 
แผนพัฒนาวิทยาลัย
 
   
 
ประกันคุณภาพ
 
   
 
ติดต่อฝ่ายวิชาการ
 
  บุคลกรงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
 
055-515146
089-4616121
อ.วีรพงษ์ สุทาวัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 
 
vsuthawan@yahoo.com
 
 
     
 
Link ข่าวประกาศ
 
     
 
 
     
 
 
 

อ.วีรพงษ์ สุทาวัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 
     
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง 290 หมู่ 2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 0-555-11-844, 0-555-15-141e-mail:lpc_qqq@hotmail.com Copyright:Lumnamping College